Замена системите за греење кои користат фосилни горива како енергенс во објектите на образовните институции, комерцијалните и административните објекти
0%
јануари 18, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Административна
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
COPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Кавадарци

Во административните, комерцијалните и образовните објекти кои се во надлежност на Општина Кавадарци а кои користат огревно дрво или нафта за загревање потребно е системите за греење да се заменат со поефикасни печки на пелети или инвертер уреди и со поставување на соларни панели.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од административните, комерцијалните и образовните објекти
Индикатори за следење на имплементацијата

број на објекти во кои се заменети старите системи за греење со инвертер уреди или на кои се поставени соларни панели

Одговорна институција за следење на имплементација
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
2-3 години
Финансии
Буџет
финансиските средства за реализација на оваа мерка треба да се обезбедат од буџетот на општина Кавадарци Проценка на потребните финансиски средства: 3.000.000,00 денари годишно