Замена на старите системи за греење на домаќинствата кои користат фосилни горива со високо ефикасни печки на пелети
0%
февруари 1, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
5 и COPM10PM2
Одговорна институција за спроведување
Општина Гостивар

обезбедување на финансиски средства за субвенционирање на домаќинствата за замена на старите печки кои како енергенс користат фосилни горива со високоефикасни системи за греење кои користат пелети кака енергенсПрогрес на имплементација

Превземени чекори

употребата на високо ефикасни печки на пелети наместо конзервативните печки кои користа фосилни горива ќе продонесе за намалување на емитираните концентации на PM10 и PM2,5 за околу 40%

Планирани чекори

потребна е инвазивна кампања за поттикнување на домаќинствата да ги заменат конвенционалните печки за греење со печки на пелети. Потребна е дополнителна програма за субвенционирање на ранливите категории (самохрани родители, корисници на социјална помош, инвалидизирани лица и др.)

Цел
намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата

број на домаќинства кои старите системи за греење ги замениле со печки на пелети на територија на Општина Гостивар

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Гостивар
Дополнителни придобивки

намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата

Период на имплементација
5 години
Финансии

600.000,00 денари/годишно или 3.000.000,00 денари за 5 години

Буџет
обезбедување на финансиски средства од буџетот на Општина Гостивар Проценка на потребните финансиски средства: 600.000,00 денари/годишно или 3.000.000,00 денари за 5 години