Замена на старите системи за греење на домаќинствата кои користат фосилни горива со високо ефикасни печки на пелети
0%
декември 10, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Субвенција
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
COPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Куманово

обезбедување на финансиски средства за субвенционирање на
домаќинствата за замена на старите печки кои како енергенс користат
фосилни горива во високоефикасни системи за греење кои користат
пелети кака енергенсПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата

континуирано следење на концентрациите на загадувачките супстанции во
воздухот на територија на Општина Куманово

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Куманово
Дополнителни придобивки
  • употребата на високо ефикасни печки на пелети наместо конзервативните
    печки кои користа фосилни горива ќе продонесе за намалување на
    емитираните концентации на ПМ10 и ПМ2,5 за околу 40%
  • значително подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух
  • зголемена заштеда на енергија за затоплување на домаќинствата
Период на имплементација
5 години
Финансии

континуирано обезбедување на финансиски средства од буџетот на
Општина Куманово или преку програми за финансирање во рамките на
достапните фондови
Проценка на потребните финансиски средства: 3.000.000,00 денари

Буџет