Замена на старите системи за греење на домаќинствата кои користат фосилни горива со високо ефикасни печки на пелети
0%
декември 10, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Субвенција
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
COPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Кавадарци

Обезбедување на финансиски средства за субвенционирање на домаќинствата за замена на старите печки кои како енергенс користат фосилни горива во високоефикасни системи за греење кои користат пелети како енергенсПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата

Број на субвенционирани домаќинства

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Кавадарци
Дополнителни придобивки
  • Употребата на високо ефикасни печки на пелети наместо конзервативните печки кои користат фосилни горива ќе придонесе за намалување на емитираните концентации на PM10 и PM2,5 за околу 40%
  • Значително подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух
  • Зголемена заштеда на енергија за затоплување на домаќинствата
Период на имплементација
5 години
Финансии

Континуирано обезбедување на финансиски средства од буџетот на Општина Кавадарци
Проценка на потребните финансиски средства: 1.000.000,00 денари годишно

Буџет