Замена на системите за греење на јавните објекти кои користат фосилни горива со системи кои користат обновливи извори на енергија
0%
јануари 18, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Административна
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
COPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Кавадарци

Во административните, комерцијалните и образовните објекти кои се во надлежност на Општина Кавадарци а кои користат огревно дрво или нафта за загревање потребно е системите за греење да се заменат со поефикасни печки на пелети или инвертер уреди и со поставување на соларни панели.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од јавните објекти
Индикатори за следење на имплементацијата

број на јавни објекти кои користат обновливи извори на енергија на територија на Општина Кавадарци

Одговорна институција за следење на имплементација
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
5 години
Финансии
Буџет
Проценка на потребните финансиски средства: 6.500.000,00 Извори на средства: буџет на Општина Кавадарци и преку проекти финансирани од Бирото за регионален развој согласно Законот за рамномерен регионален развој