Дополнителна имплементација на политиката за Зелени јавни набавки од аспект на возила кои ги користи Градот Струмица и општините во Струмичкиот регион
0%
февруари 13, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Регулаторна
Сектор
Сообраќај
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONOxPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Струмица

Градот Струмица и општините во Струмичкиот регион при набавките можат да го земат предвид еколошкиот аспект на возилата (емисиите) и да промовираат користење возила со ниски емисии. Ова би служело како пример за јавниот и приватниот сектор. Прогрес на имплементација

Превземени чекори

Имплементацијата е започната со набавка на 1 станица за полнење.

Планирани чекори

Потребна е нова инфраструктура за хибридните и електричните возила (станици за полнење итн.).

Цел
Целта е генерално да се намалат емисиите од сообраќајот.
Индикатори за следење на имплементацијата
Одговорна институција за следење на имплементација
Градот Струмица и општините во Струмичкиот регион, јавни претпријатија
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
Имплементацијата може да се спроведе веднаш.
Финансии

Административните трошоци и трошоците за усогласување со мерката паѓаат на товар на градските власти. Вторите ги вклучуваат зголемените трошоци за набавка на возила со ниски емисии, споредено со конвенционалните возила , како и проширување на изградбата на потребната инфраструктура за полнење на возилата со ниски емисии. На пр. Град Струмица на располагање има 1 супер-полнач кои чини 25.000 евра. Доколку ваквата политика се рашири, трошоците би се зголемиле, но не до степенот од мерка 19, бидејќи се однесува на помалку возила. Административните трошоци се однесуваат на организациските работи поврзани со инфраструктурата.

Буџет