Денови без автомобил
0%
февруари 22, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
заштита на животна средина
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCNOx
Одговорна институција за спроведување
Општина Гостивар

Во насока на подигање на јавната свест и стекнување на навики за континуирана грижа за квалитетот на воздухот деновите без автомобил се корисна алатка за поттикнување на граѓаните да користат велосипеди, електрични скутери или пешачење за поминување на мали дистанци во урбаните заедници



Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори

минимални интервенции во инфраструктурата без значително нарушување на урбаниот простор, поставување и одржување на зелени површини во рамките на пешачките зони

Цел
намалување на емисиите од сообраќајот
Индикатори за следење на имплементацијата

број на реализирани денови без автомобил

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Гостивар
Дополнителни придобивки

влијанието врз подобрување на квалитетот на воздухот може да е незначително, но долгорочно оваа мерка може позитивно да влијае врз развивање на еколошката свест и стекнување на здрави навики позитивни бенефити по здравјето на населението како резултат на зголема физичка активност и намалена изложеност на високи концентрации на загадувачки материи во воздухот

Период на имплементација
1-2 години
Финансии

Проценка на потребните финансиски средства: 400.000,00 денари годишно

Буџет
Подготовка и реализација на кампањи за денови без автомобил Проценка на потребните финансиски средства: 400.000,00 денари годишно