Денови без автомобил
25%
декември 18, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
Сообраќај
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCNOx
Одговорна институција за спроведување
Општина Гостивар

Во насока на подигање на јавната свест и стекнување на навики за
континуирана грижа за квалитетот на воздухот деновите без автомобил се
корисна алатка за поттикнување на граѓаните да користат велосипеди,
електрични скутери или пешачење за поминување на мали дистанци во
урбаните заеднициПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
 • промовирањеен на пешачки зони,
 • поставување на информативни табли
 • организација на настанот
Цел
намалување на емисиите од сообраќајот
Индикатори за следење на имплементацијата

 

број на реализирани денови без автомобил

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Гостивар
Дополнителни придобивки
 • во текот на денот без автомобил се очекува намалување на
  концентрацијата
 • влијанието врз подобрување на квалитетот на воздухот може да е
  незначително, но долгорочно оваа мерка може позитивно да влијае врз
  развивање на еколошката свест и стекнување на здрави навики
 • позитивни бенефити по здравјето на населението како резултат на
  зголема физичка активност и намалена изложеност на високи
  концентрации на загадувачки материи во воздухот
Период на имплементација
секоја година на 22 септември
Финансии

Подготовка и реализација на кампањи за денови без автомобил
Проценка на потребните финансиски средства: 400.000,00 денари
годишно

Буџет
400.000,00 денари