Проширување на мрежата за мониторинг во зоната на проектните активности
април 16, 2021
Справување со загадувањето во Скопје – Мерења на микролокации во реално време
За успешно решавање на проблем клучно е прво да имаме прецизна дијагноза. Затоа, во склоп на проектот „Справување со загадувањето во Скопје“ во населбата Лисиче беа поставени три мобилни уреди кои го мерат квалитетот на воздухот 24 часа на ден. Овие единици за мерење ќе обезбедат прецизни податоци за нивото на загадување во реално време и ќе овозможат следење на промената на концентрациите на суспендирани цврсти честички (РМ10) во текот на денот. Уредите се лоцирани на три локации непосредно во зоната на проектните активности и заедно со податоците од студијата за пропорционирање ќе помогнат при утврдување на најголемите извори на загадување на воздухот во областа. Дополнително податоците од овие станици ќе овозможат информирање на јавноста за квалитетот на воздухот во реално време и следење на промена на трендовите, со што целата активност добива и информативен и едукативен карактер. Таквите информации ќе бидат од голема корист за одлучување за следните чекори кон понатамошно решавање на проблемите со загадувањето на воздухот во зоната на Скопје, но и останатите урбани центри ширум државата.


Овој проект е финансиран од Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – СИДА (Embassy of Sweden in Skopje) и спроведен од УНДП во партнерство со Град Скопје и Министерство за животна средина и просторно планирање.

Други содржини кои можеби ќе те интересираат