Интегрирање на климатските промени во просторното планирање – Интервју со Лолија Мари
мај 6, 2021

Конвенционалниот и традиционалниот процес на просторно планирање не ги зема предвид ризиците за климатските промени и дополнителните ранливости или влијанија. Не ги интегрира факторите на климатски промени како детерминанта во планирањето на просторот. Ова е затоа што феноменот на климатските промени е релативно нов во споредба со воспоставените практики за планирање низ целиот свет.

urban spatial planning

Токму поради тоа, Лолија Мари создаде нова методологија за интегрирање на климатските промени во просторното планирање, со фокус на нашиот Национален просторен план. Таа е планер за животна средина и архитект со повеќе од осум години професионално искуство низ различни скали и сектори на планирање и развој. Нејзиното професионално искуство е богато и се движи во насока на: просторно планирање и развој, мастер планирање, планирање и дизајн на животната средина, проценка на ризик и ранливост, партиципативно планирање, истражувачки педагогии, алтернативни пристапи кон планирање и развој.

Едно од клучните прашања на интервјуто беше:

Доколку се интегрирани и применети во различните типови на просторни планови (како што се: новиот национален просторен план или регионалните планови или дури и урбанистичките планови);

 goals of the spatial planning methodology

Повеќе од интервјуто прочитајте на следниот линк

Други содржини кои можеби ќе те интересираат