Спроведување на индикативни мерења и утврдување на составот на PM10
0%
јануари 24, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Административна
Сектор
Мониторинг
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
PM10
Одговорна институција за спроведување
Општина Кавадарци

PM10 и PM2,5 честичките се критични загадувачки супстанции во општина Кавадарци поради што е потребно спроведување на индикативни мерења на квалитетот на воздухот и одредување на составот на PM10 честичките.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
 
Планирани чекори
Цел
Oбезбедување на релевантни податоци за квалитетот на воздухот во општина Кавадарци. Мерката се спроведува проект финансиран од UNDP со кој се врши испитувае на составот на PМ честичките на отворен и затворен простор, од страна на акртедитирана лабараторија ANDICOM од унервизитетот Гоце делчев – Штип.
Индикатори за следење на имплементацијата

број на спроведени индикативни мерења

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Кавадарци
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
континуирано
Финансии
Буџет
не бара дополнителни финансиски средства