Спречување на појавата на прашина по улиците преку интензивирање на чистењето на улиците и тротоарите
0%
февруари 2, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Техничка
Сектор
заштита на животна средина
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
PM10
Одговорна институција за спроведување
Општина Струмица


Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори

Мора на располагање да има ефикасна опрема, можно е да е потребен одреден надзор од локалните власти. Може да се изготви многу едноставен документ за да се прикаже зачестеноста на чистење и да се класифицираат улиците, колку често истите се чистат и мијат и да се поделат улиците по програми за чистење. Чистењето може да зависи од годишното време и типови на улици со цел да се оптимизираат трошоците и ефикасноста на мерките. Структурата на машините за чистење треба да се подобри, согласно мерката бр. 13. Потребна е промена во законодавството за чистењето на улиците во текот на зимата.

Цел
Целта е да се намалат локалните концентрации на PM10 во градот и околината.
Индикатори за следење на имплементацијата

Административните трошоци и трошоците за усогласување со мерката се на товар на градските власти. За оваа мерка потребно е подобрување на организацијата и интензитетот на постоечкото работење, на пример со систем за класификација и категоризација на улици според потребниот интензитет на чистење. За новиот систем потребни се обуки на персоналот и мониторинг, за што би било неопходно вработување на дополнителен персонал. Понатаму, неопходен е поголем број чистачи за да се покрие зголемениот интензитет за чистење. Исто така постоечката опрема треба да се надгради и редовно да се одржува. Целокупните трошоци може да се пресметаат доколку постојат податоци за дополнителниот персонал и опрема кои се потребни. 

Одговорна институција за следење на имплементација
Град Струмица и ЈПКД Комуналец
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
Планот за чистење на улиците може веднаш да се подготви.
Финансии
Буџет