Проширување на гасоводната мрежа на Општина Куманово
0%
март 15, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Инвестиција
Сектор
Енергетиказаштита на животна средина
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CO и NMVOCPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Куманово

Со цел овозможување на поголем капацитет и достапност на гасоводната мрежа, постоечката гасоводна мрежа во Општина Куманово треба да се прошири со што гасот како енергенс ќе стане достапен за поголем број на домакинства и деловни субјекти.Прогрес на имплементација

Превземени чекори

За  2023год Извештај за зголемување на Гасификациона мрежа:

  •  ул Народна Револуција  во количина од 312м,
  • ул.Тонко Димков  во количина од 448м,
  • ул.Перо Шварц во количина од 75м,
  • ул.Перо  Чичо  во количина од 135м,
  • Бул. 3-та МУБ во количина од 75м.
Планирани чекори

Континуирано зголемување на гасификациона мрежа со средства одвоени од Буџет на Општина Куманово, како и постојан контакт со донаторска заедница со можност за донации, на веќе изготвена проектна документација.

Цел
Намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домакинстава и деловните субјекти.
Индикатори за следење на имплементацијата

Континуирано следење на концентрации на загадувачки супстанции во воздухот на територија на Општина Куманово.

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Куманово
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
континуирано
Финансии

1.985.500,00ден за 2023г

Буџет
Со средства во износ од 1.985.500,00ден. одвоени од Буџет на Општина Куманово за 2023г, проширување на гасоводна мрежа.