Препорака во процесот на урбанистичко планирање да се земе предвид можноста за проширување на мрежата за централно парно греење
0%
февруари 2, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Техничка
Сектор
Греење во домаќинствата
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
PM10
Одговорна институција за спроведување
Општина Струмица


Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори

Доколку градските власти ја усвојат оваа мерка, истата главно генерира мали административни трошоци за прилагодување на урбанистичките планови за да се овозможи потенцијалното идно проширување на мрежата за централно парно греење во соработка со компаниите кои испорачуваат топлина. Ова вклучува обезбедување услови во урбанистичките планови за инсталација на потребната мрежна инфраструктура под земја, со цел куќите да се приклучат на мрежата. За оваа намена не е потребно вработување дополнителен персонал во Струмица

Цел
Целта е да се намалат емисиите во станбените области, особено емисиите на суспендирани честички кои потекнуваат од греењето во домаќинствата.
Индикатори за следење на имплементацијата

Централното парно греење претставува ефикасен начин за испорачување топлинска енергија во областите со новоизградени станбени објекти, преку употреба на горива и техники со ниски емисии. Мрежата за централно парно греење може да се прошири во областите со новоизградени објекти, доколку тоа се земе предвид при урбанистичкото планирање на градот.

Одговорна институција за следење на имплементација
Град Струмица, компании кои стопанисуваат со централното парно греење.
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
Среден - долг
Финансии
Буџет