Зачестено миење на улици и тротоари во централно градско подрачје и густо населени места
0%
март 15, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Техничка
Сектор
заштита на животна средина
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
PM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Куманово

Прашината наталожена на улиците и тротоарите може да представува локален извор на емисија на прашина поради што потребно е во екстремно сушните периоди и во зимскиот период спречување на ресуспензија на прашината преку редовно чистење и миење на улици.Прогрес на имплементација

Превземени чекори

Одржување на јавна чистота на јавни сообраќајни  површини за 2023год., согласно Договор со одлука од  Совет  на Општина Куманово со архивски бр.03-826/1 од 25.01.2023  за работа на ЈП „Чистота и Зеленило“ 

Планирани чекори

Континуирано 

Цел
Локално намалување на концентрацијата на прашина на амбиентниот воздух
Индикатори за следење на имплементацијата
Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Куманово и ЈП„Чистота и зеленило“ Куманово
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
континуирано
Финансии

Одвоено средства од Буџет на Општина Куманово за 2023год. за одржување на јавна чистота на јавни површини согласно одлука од  Совет,  со  договор заверен со арх. бр.03-826/1 од 25.01.2023 во износ од 7.000.000,00ден. со вклучен ддв18% .

Буџет
7.000.000,00ден . со вклучен ддв18%