Замена на системите за греење кои користат фосилните горива како енергенс во административните и образовните институциии
0%
март 15, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CO и NMVOCPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Куманово

Во адмистративните, комерцијалните и образовните објекти кои се во надлежност на Општина Куманово, а кои користат нееколошки материја за загревање  да се заменат истите со приклучок на гасоводна мрежа доколку истата е достапна, инвертер уреди, соларни панели, топлотни пумпи.Прогрес на имплементација

Превземени чекори

Поставени топлински пумпи на Градски Базен Куманово

 

https://mia.mk/story/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE

Планирани чекори
Цел
Намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот.
Индикатори за следење на имплементацијата

Континуирано следење на концентрациите на загадувачките супстанции во воздух на територија на Општина Куманово.

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Куманово
Дополнителни придобивки

Согласно Одлука од Совет бесплатно користење на базен за учениците од средните и основните училишта како дел од Програма за физичко и здравствено образование.

Период на имплементација
континуирано
Финансии

5.278.140, 00ден со вклучен ддв18%

Буџет
Поставување на топлотни пумпи на Затворен Градски Базен во Општина Куманово со средства од Буџет на Општина Куманово за 2023год. во износ од 5.278.140 со вклучен ддв18%.