Аеросолизација за период кога има висока концентрација на загаденост на воздухот
0%
март 15, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Аеросолизација
Сектор
заштита на животна средина
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
PM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
ЈП„ Чистота и зеленило“

Во услови на зголемени концентрации на загадувачки супстанции во воздухот,  самиот процес на аеросолизација дава брзи резултати на намалување на загадувањето.Прогрес на имплементација

Превземени чекори

Вршење на Аеросолизација во зимските мецеси, услов температурата да е над нула.

Планирани чекори

Континуирано спроведување на мерката со цел локално подобрување на квалитетот на воздухот во зимските месеци.

Цел
локално намалување на загадувањето на воздухот
Индикатори за следење на имплементацијата

Намалување на ПМ10 и ПМ2,5 

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Куманово и ЈП„Чистота и зеленило“ Куманово
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
континуирано
Финансии
Буџет