Акционен план за нулта загадување – намалување на смртните случаи од аерозагадувањето
јуни 13, 2022

Загадувањето на воздухот е единствениот најголем ризик по здравјето на животната средина во Европа, предизвикувајќи кардиоваскуларни и респираторни заболувања кои водат до губење на здрави години од животот и, во најсериозните случаи, до прерана смрт.

Студија на Европската агенција за животна средина (ЕЕА) го прикажува статусот на концентрациите на загадувачи во амбиенталниот воздух во 2020 и 2021 година по загадувач, во однос и со стандардите за квалитет на воздухот на ЕУ и со упатствата на СЗО, ажурирани во 2021 година. Проценката покажува дека надминувањето на стандардите за квалитет на воздухот е вообичаено низ ЕУ , со концентрации далеку над најновите препораки на СЗО. Сепак, во 2020 година, мерките за заклучување донесени за минимизирање на ширењето на КОВИД-19 имаа привремено влијание врз емисиите на загадувањето на воздухот од патниот транспорт и доведоа до подобрување на квалитетот на воздухот.

Клучни пораки

Во 2020 година, концентрациите на азот диоксид (NO2) привремено паднаа како директен резултат на намалувањето на патниот транспорт за време на заклучувањето на СОВИД-19. Во поголемите градови во Франција, Италија и Шпанија се забележани намалувања на средните годишни концентрации на NO2 до 25%; за време на првото заклучување во април 2020 година, концентрациите на NO2 следени на сообраќајните станици паднаа до 70%

И покрај овие намалувања и тековните севкупни подобрувања на квалитетот на воздухот, загадувањето на воздухот сè уште е главна здравствена грижа за Европејците.

Централно-источна Европа и Италија известија за највисоки концентрации на честички и бензо[а]пирен (канцероген), првенствено поради согорувањето на цврсти горива за греење на домаќинствата и нивната употреба во индустријата.

Нивото на озон беше пониско од претходните години, но сепак високо во централна Европа и некои медитерански земји.

Во Европската унија, 96% од урбаното население беше изложено на нивоа на ситни честички над најновите здравствени упатства поставени од Светската здравствена организација.

Статусот на квалитетот на воздухот во Европа за 2022 година е една од сериите што ќе ги објави ЕЕА како дел од извештајот за квалитетот на воздухот во Европа 2022 година.

Оваа студија ги проценува нивоата на загадувачи на воздухот во амбиенталниот воздух низ Европа и ги споредува со стандардите на Европската унија (ЕУ) како што се наведени во директивите за квалитет на амбиенталниот воздух и глобалните упатства за квалитет на воздухот од Светската здравствена организација (СЗО) од 2021 година. За анализата за 2020 година, овие упатства за 2021 година се користени бидејќи ја претставуваат најсовремената рамка за проценка на влијанијата на загадувањето на воздухот врз здравјето на луѓето. Стандардите за квалитет на воздухот на ЕУ се помалку строги за сите загадувачи од упатствата на СЗО за квалитетот на воздухот.

Според Акциониот план за нулта загадување на Европскиот зелен договор, Европската комисија ја постави целта за 2030 година за намалување на бројот на предвремени смртни случаи предизвикани од ситни честички (PM2.5, клучен загадувач на воздухот), за најмалку 55% ​​во споредба со нивоата од 2005 година. За таа цел, Европската комисија иницираше ревизија на директивите за квалитетот на амбиенталниот воздух, со цел, меѓу другото, да ги усогласи стандардите за квалитет на воздухот поблиску со препораките на СЗО. Паралелно, се предвидуваат и построги барања за справување со загадувањето на воздухот на изворот, како што е загадувањето од земјоделството, индустријата, транспортот, зградите и снабдувањето со енергија.

Во 2020 година, по почетокот на пандемијата COVID-19, повеќето европски земји спроведоа мерки за заклучување за да го запрат или минимизираат ширењето на болеста. Тие мерки доведоа до намалување на активноста во секторите на патниот транспорт, воздухопловството и меѓународниот превоз, што пак доведе до пад на емисиите на загадувачи во воздухот. Додека некои индустриски сектори, исто така, ги намалија нивоата на активност, нивото на земјоделско производство остана повеќе или помалку стабилно. Емисиите од греењето на домаќинствата благо се зголемија бидејќи луѓето останаа дома. Целокупниот ефект врз концентрациите варира во зависност од загадувачот, а најзначајните се сумирани подолу.

И покрај намалувањето на емисиите, во 2020 година поголемиот дел од урбаното население на ЕУ беше изложено на нивоа на клучни загадувачи на воздухот што му штетат на здравјето . Особено, 96% од урбаното население беше изложено на концентрации на ситни честички (PM2,5) над упатствата на СЗО од 2021 година од 5 µg/m3.

Оваа анализа ги истакнува оние загадувачи за кои се смета дека се најштетни за здравјето на луѓето или кои најчесто ги надминуваат максималните стандарди за квалитет на воздухот на ЕУ и упатствата на СЗО. Концентрациите се добиени од мерењата во мониторинг станиците кои официјално се пријавени до ЕЕА од нејзините земји-членки.

Податоците беа извлечени од системот за известување на ЕЕА на 24 март 2022 година.

Анализата за 2020 година се заснова на официјално потврдени податоци пријавени од земјите. Анализата за 2021 година се заснова на привремени ажурирани податоци (UTD) и затоа може да биде предмет на промена штом ЕЕА ќе ја прими комплетот целосно потврдени податоци и ќе се разгледаат повеќе земји. Потврдените податоци за 2021 година ќе бидат достапни само од земјите подоцна оваа година.

Други содржини кои можеби ќе те интересираат