Спроведување на зелени јавни набавки
0%
февруари 13, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Сектор
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
Одговорна институција за спроведување

Општинските власти при набавка на производи и услуги треба задолжително да посветат внимание на исполнување на еколошките стандарди за производите и применетите зелени технологии при реализација на услугите.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Поттикнување на примената на еколошки производи и услуги при реализирање на јавните функции на локалните власти
Индикатори за следење на имплементацијата

број на реализирани зелени јавни набавки на годишно ниво

Одговорна институција за следење на имплементација
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
долгорочно спроведување.
Финансии
Буџет
реализацијата на оваа мерка не бара дополнителни финансиски средства