Спроведување на едукативни кампањи за зголемување на свеста на децата за важноста од животната средина и квалитетот на воздухот
0%
март 15, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
заштита на животна срединаОбразование
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
Одговорна институција за спроведување
Општина Куманово

Со цел едукација на децата како ранлива категорија на граѓани за значењето на чиста животна средина и чист воздух потребно е спповедување на едукативни кампањи почнувајќи од предучилишните установи, основните и средните училишта со цел подигање на сцеста за индивидуалното делување во насоки на заштита на животната средина.Прогрес на имплементација

Превземени чекори

https://angelsajce.mk/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%98-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%87/

https://kumanovo.gov.mk/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%b4%d0%bd/

Планирани чекори

Посета на образовни иституции, со цел подигање на свест за почиста животна средина.

Цел
Подигање на јавната свест кај најмладото население за значењето на животната средина
Индикатори за следење на имплементацијата

Во рамки на Еко Кампања „Куманово мој зелен дом“ реализира посети во средни училишта и градинка.

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Куманово
Дополнителни придобивки

Почиста животна средина.

Период на имплементација
континуирано
Финансии
Буџет
Изработени флаери, постери (двојазични) со средства одвоени од Буџет на Општина Куманово со кој е отпочната кампања Куманово мој зелен дом во 2022год. и континуирано тече.