Оптимизирано управување со сообраќајот во центарот на градот
0%
февруари 2, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
Сообраќај
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CO и NMVOCNOx
Одговорна институција за спроведување
Општина Гостивар

Воведување на оптимизирано управување со сообраќајот со цел намалување на интензитетот на сообраќај во централните делови на градот преку воведување посебен режим на сообраќај за возила за дотур на стоки, посебен режим за движење на тешки товарни возила низ центарот на градот и синхронизирање на сообраќајот за обезбедување на потребниот сообраќаен протокПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
намалување на емисиите од сообраќајот
Индикатори за следење на имплементацијата

следење на концентрациите на загадувачки материи во воздухот во централните делови на градот Гостивар

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Гостивар
Дополнителни придобивки

бидејќи сообраќајот е еден од клучните сектори на емисија се очекува подобрување на квалитетот на воздухот особено во централните делови на градот Гостивар

Период на имплементација
1-2 години
Финансии


Проценка на потребните финансиски средства: 100.000,00 денари годишно

Буџет
реализацијата на оваа мерка бара минимални финансиски средства кои ќе се користат за изнаоѓање на решенија за оптимизација на сообраќајот Проценка на потребните финансиски средства: 100.000,00 денари годишно