Зачестени контроли и вонредни технички прегледи на возилата учесници во сообраќајот
0%
февруари 2, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Техничка
Сектор
Сообраќај
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CO и NMVOCNOx
Одговорна институција за спроведување
Министерство за внатрешни работи

Зачестените контроли и вонредните технички прегледи особено на тешките товарни возила и автобусите кои имаат голем удел во емисиите од сообраќајотПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори

намалување на бројот на возила кои учествуваат во сообраќајот а не ги исполнуваат стандардите за дозволени емисии од возилата

Цел
контрола исполнување на стандардите за дозволените емисии од возилата
Индикатори за следење на имплементацијата

број на реализирани вонредни технички прегледи на годишно ниво

Одговорна институција за следење на имплементација
Министерство за внатрешни работи
Дополнителни придобивки

бидејќи сообраќајот е еден од клучните сектори на емисија се очекува подобрување на квалитетот на воздухот особено во централните делови на градот Гостивар

Период на имплементација
континуирано
Финансии

реализацијата на оваа мерка не бара дополнителни финансиски средства

Буџет
реализацијата на оваа мерка не бара дополнителни финансиски средства