Еколошка сообраќајна мобилност
0%
февруари 2, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Техничка
Сектор
Сообраќај
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CO и NMVOCNOx
Одговорна институција за спроведување
Општина Гостивар

Унапредување на сообраќајната мобилност преку кампањи и зголемена употреба на велосипеди и електрични скутери, промоција на пешачењето и воведување политики за паркирање во централното подрачје на градот Гостивар.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори

дополнителна финансиска поддршка за ранливите категории на граѓани за набавка на велосипеди и електрични скутери

Цел
намалување на емисиите од сообраќајот
Индикатори за следење на имплементацијата

број на субвенционирани граѓани за набавка на велосипеди на територијата на општина Гостивар

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Гостивар
Дополнителни придобивки

бидејќи сообраќајот е еден од клучните сектори на емисија се очекува подобрување на квалитетот на воздухот особено во централните делови на градот Гостивар

Период на имплементација
1-2 години
Финансии

Проценка на потребните финансиски средства: 2.000.000,00 денари годишно

Буџет
потребни се финансиски средства за субвенционирање на купување на велосипед или електричен скутер, за изградба на велосипедски патеки и потребна инфраструктура, за изградба на паркиралишта на повеќе нивоа и воведување на повисоки цени за паркирање во централното градско подрачје на Гостивар Во буџетот на општина Гостивар за 2022 година предвидени се 1.000.000,00 за субвенционирање за набавка на велосипеди и електрични тротинети и 400.000,00 денари за одбележување на Европската недела за мобилност Проценка на потребните финансиски средства: 2.000.000,00 денари