Внеси Настан
Внеси Иницијатива
Настани
2024-03-10
Одржан тренинг на тема: „Едукација за специјални случаи на аерозагадување”
publish
2024-02-26
Тренинг за дефинирање на соодветните индикатори за мониторинг на плановите за квалитет на амбиентен воздух
publish
2024-03-26
Споделување добри практики за квалитет на воздухот од: Македонија, регионот и пошироко
publish
2024-03-14
Тренинг на тема урбанистичко планирање и заштита на животната средина
publish
2024-02-16
Тренинг за развивање на стандардни оперативни процедури за инспекција
publish
2024-02-06
Тренинг за како да се дефинираат најсоодветните индикатори за следење на квалитетот на воздухот
publish
2023-12-14
Обука на тема „Справување со загадувањето на воздухот – јакнење на јавната свест за проблемите и можните решенија“
publish
2023-12-18
Тренинг за креирање на координативна платформа за чист воздух
publish
2023-12-13
Како да се обезбедат податоци за подготовка на солидни планови за квалитет на воздух
publish
2023-12-12
Обука на тема „Мерење на суспендирани честички – зошто и како?“
publish
2023-11-29
Тренинг за дизајнирање на програма за субвенции кои ќе одговорат на потребите на различни групи на граѓани
publish
2023-12-06
Тренинг за инспекциски надзор во животната средина
publish
2023-11-16
Тренинг за подготовка на локален план за квалитет на амбиентен воздух
publish
2023-09-11
УНДП Работилница – Претставување на алатки за визуелизирање на податоци
publish
2022-03-28
Презентација на резултатите од Студијата за пропорционирање на загадувачите на воздухот во градот Скопје
publish
2022-03-09
Граѓанско општество и локална самоуправа – партнерства за локална демократија на Западен Балкан
publish
2022-03-08
Stip nastan
Edit
2022-03-03
Проба за настан
Edit
2022-02-25
Искористување на рекреација на отворено за зачувување на животната средина
publish
2022-03-04
Еколошки филмски фестивал
publish
2021-11-12
УНДП ги поддржува претприемачите кои сакаат да имаат влијание во развојот
publish
2021-11-12
Светскиот самит за климатските промени – COP 26
publish
2021-05-18
УНДП И ГРАД СКОПЈЕ ГО ОТВОРИЈА ЗЕЛЕНИОТ ПОКРИВ НА ДОМОТ НА ГРАДЕЖНИЦИ
publish
2021-05-11
Конференцијата за методи и технологија за мерење на квалитетот на воздухот
publish
Национална конференција за климатски промени
Edit
Иницијативи
03.03.2022
testing
Edit
03.03.2022
Иницијатива – проба 1
Edit
03.03.2022
Testiranje na Stakeholder Account
Edit
03.03.2022
Testiranje na Stakeholder Account
Edit
03.03.2022
Test Inicijativa Sostanok 11:00
Edit
03.03.2022
Test Inicijativa
publish
05.10.2021
Test
Edit
21.01.2021
Lorem Ipsum
publish