Мерки / Тип / Јавна свест
март 18, 2024
Подигање на јавната свест за влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
март 15, 2024
Спроведување на едукативни кампањи за зголемување на свеста на децата за важноста од животната средина и квалитетот на воздухот
февруари 22, 2024
Денови без автомобил
февруари 2, 2024
Оптимизирано управување со сообраќајот во центарот на градот
февруари 2, 2024
Спроведување на зелени јавни набавки
февруари 2, 2024
Подигање на јавната свест за влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
февруари 2, 2024
Забрана за употреба на енергенси со сомнителен квалитет за загревање на домовите
февруари 2, 2024
Препорака за користење модерни извори на енергија (соларна, геотермална итн.)
февруари 1, 2024
Зголемување на енергетската ефикасност на резиденцијалните и комерцијалните објекти и јавните згради