Мерки / Тип / Техничка
март 15, 2024
Зачестено миење на улици и тротоари во централно градско подрачје и густо населени места
февруари 22, 2024
Означување на пешачки зони
февруари 22, 2024
Промовирање на употребата на хибридни и електрични возила
февруари 2, 2024
Подобрување на структурата на машините за чистење на улиците
февруари 2, 2024
Спречување на појавата на прашина по улиците преку интензивирање на чистењето на улиците и тротоарите
февруари 2, 2024
Препорака во процесот на урбанистичко планирање да се земе предвид можноста за проширување на мрежата за централно парно греење
февруари 2, 2024
Еколошка сообраќајна мобилност
февруари 2, 2024
Зачестени контроли и вонредни технички прегледи на возилата учесници во сообраќајот
јануари 24, 2024
Правилно управување со отпадот на локално и регионално ниво