Мерки / Сектор / Образование
март 15, 2024
Спроведување на едукативни кампањи за зголемување на свеста на децата за важноста од животната средина и квалитетот на воздухот
јануари 24, 2024
Спроведување на едукативни кампањи за зголемување на свеста на децата за важноста животната средина и квалитетот на воздухот
јануари 24, 2024
Правилно управување со отпадот на локално и регионално ниво
септември 22, 2022
Едукација и информирање