Мерки / Сектор / Комуникација
јануари 24, 2024
Спроведување на едукативни кампањи за зголемување на свеста на децата за важноста животната средина и квалитетот на воздухот
јануари 23, 2024
Подигање на јавната свест за придобивките од намалувањето на загадувањето на воздухот и влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
септември 22, 2022
Едукација и информирање
септември 22, 2022
Промоција на добри практики за чист воздух