Мерки / Сектор / Индустрија
јануари 24, 2024
Почитување на забраната за палење на оган на отворено вклучително и палење на земјоделски отпад
јануари 24, 2024
Поттикнување на најдобри достапни практики за заштита на животната средина и користење на напредни технологии со ниски емисии
декември 10, 2023
Поттикнување на компаниите да воведуваат системи за ефикасно користење на енергијата
декември 4, 2023
Редовни и зајакнати контроли на инсталациите со А и Б еколошки дозволи и субјектите со одобрен елаборат за заштита на животната средина
септември 22, 2022
Вонредни контроли на инсталациите со А и Б ИСКЗ дозволи
септември 13, 2022
Заедно до чиста индустрија