Мерки / Сектор / заштита на животна средина
март 18, 2024
Подигање на јавната свест за влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
март 15, 2024
Зачестено миење на улици и тротоари во централно градско подрачје и густо населени места
март 15, 2024
Аеросолизација за период кога има висока концентрација на загаденост на воздухот
март 15, 2024
Проширување на гасоводната мрежа на Општина Куманово
март 15, 2024
Спроведување на едукативни кампањи за зголемување на свеста на децата за важноста од животната средина и квалитетот на воздухот
февруари 22, 2024
Денови без автомобил
февруари 2, 2024
Спречување на појавата на прашина по улиците преку интензивирање на чистењето на улиците и тротоарите
февруари 2, 2024
Подигање на јавната свест за влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
февруари 2, 2024
Забрана за употреба на енергенси со сомнителен квалитет за загревање на домовите