Мерки / Сектор / Енергетика
март 15, 2024
Замена на системите за греење кои користат фосилните горива како енергенс во административните и образовните институциии
март 15, 2024
Проширување на гасоводната мрежа на Општина Куманово
февруари 2, 2024
Замена системите за греење кои користат фосилни горива како енергенс во административните и образовните институции
февруари 2, 2024
Препорака за користење модерни извори на енергија (соларна, геотермална итн.)
февруари 1, 2024
Субвенционирање на домаќинствата за набавка и поставување на сончеви колектори или геотермални пумпи во домаќинствата
февруари 1, 2024
Зголемена употреба на инвертери за загревање на домаќинствата
февруари 1, 2024
Замена на старите системи за греење на домаќинствата кои користат фосилни горива со високо ефикасни печки на пелети
јануари 26, 2024
Препорака за промена на начинот на греење од индивидуално греење на централно парно греење
јануари 24, 2024
Промовирање на употребата на хибридни и електрични возила