Мерки / Институција / Јавни претпријатија
јануари 24, 2024
Правилно управување со отпадот на локално и регионално ниво
септември 22, 2022
Поддршка за развој на инвестициски проекти за чист воздух
септември 22, 2022
Едукација и информирање
септември 22, 2022
Подобрување на процедурите и услугите на општините и Град Скопје
септември 22, 2022
Одржлив сообраќај во урбаните области