Мерки / Институција / Општините во Град Скопје
септември 22, 2022
Поддршка за развој на инвестициски проекти за чист воздух
септември 22, 2022
Едукација и информирање
септември 22, 2022
Подобрување на процедурите и услугите на општините и Град Скопје
септември 22, 2022
Подобрување на локалната регулатива за чист воздух
септември 22, 2022
Одржлив сообраќај во урбаните области