Мерки / Институција / Општина Кавадарци
јануари 24, 2024
Спроведување на едукативни кампањи за зголемување на свеста на децата за важноста животната средина и квалитетот на воздухот
јануари 24, 2024
Почитување на забраната за палење на оган на отворено вклучително и палење на земјоделски отпад
јануари 24, 2024
Правилно управување со отпадот на локално и регионално ниво
јануари 24, 2024
Спроведување на индикативни мерења и утврдување на составот на PM10
јануари 24, 2024
Поттикнување на најдобри достапни практики за заштита на животната средина и користење на напредни технологии со ниски емисии
јануари 24, 2024
Означување на пешачки зони и зголемување на зелените површини на територијата на градот Кавадарци.
јануари 24, 2024
Промовирање на употребата на хибридни и електрични возила
јануари 23, 2024
Изградба на велосипедски патеки
јануари 23, 2024
Еколошка сообраќајна мобилност