Мерки / Институција / Град Скопје
септември 22, 2022
Поддршка за развој на инвестициски проекти за чист воздух
септември 22, 2022
Едукација и информирање
септември 22, 2022
Подобрување на процедурите и услугите на општините и Град Скопје
септември 22, 2022
Подобрување на локалната регулатива за чист воздух
септември 22, 2022
Одржлив сообраќај во урбаните области
септември 22, 2022
Субвенции за ранливи категории граѓани
септември 22, 2022
0 јавни објекти што користат нафта за греење
септември 22, 2022
Денови без автомобил
септември 22, 2022
Промоција на добри практики за чист воздух