Мерки / Акциски план / Куманово
март 18, 2024
Подигање на јавната свест за влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
март 15, 2024
Замена на системите за греење кои користат фосилните горива како енергенс во административните и образовните институциии
март 15, 2024
Зачестено миење на улици и тротоари во централно градско подрачје и густо населени места
март 15, 2024
Аеросолизација за период кога има висока концентрација на загаденост на воздухот
март 15, 2024
Проширување на гасоводната мрежа на Општина Куманово
март 15, 2024
Спроведување на едукативни кампањи за зголемување на свеста на децата за важноста од животната средина и квалитетот на воздухот
декември 18, 2023
Забрана за употреба на енергенси со сомнителен квалитет за загревање на домовите
декември 10, 2023
Зголемување на енергетската ефикасност на резиденцијалните и комерцијалните објекти и јавните згради
декември 10, 2023
Препораки за правилно користење на печките на дрва и редовно чистење на оџаците во индивидуалните стамбени објекти
декември 10, 2023
Препораки за користење на обновливи извори на енергија во домаќинствата
декември 10, 2023
Зголемена употреба на инвертери за загревање на домаќинствата
декември 10, 2023
Замена на старите системи за греење на домаќинствата кои користат фосилни горива со високо ефикасни печки на пелети
декември 10, 2023
Субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот за приклучување на гасификационен систем во Општина Куманово