Мерки / Акциски план / Кавадарци
февруари 13, 2024
Спроведување на зелени јавни набавки
јануари 24, 2024
Спроведување на едукативни кампањи за зголемување на свеста на децата за важноста животната средина и квалитетот на воздухот
јануари 24, 2024
Почитување на забраната за палење на оган на отворено вклучително и палење на земјоделски отпад
јануари 24, 2024
Правилно управување со отпадот на локално и регионално ниво
јануари 24, 2024
Спроведување на индикативни мерења и утврдување на составот на PM10
јануари 24, 2024
Поттикнување на најдобри достапни практики за заштита на животната средина и користење на напредни технологии со ниски емисии
јануари 24, 2024
Означување на пешачки зони и зголемување на зелените површини на територијата на градот Кавадарци.
јануари 24, 2024
Промовирање на употребата на хибридни и електрични возила
јануари 23, 2024
Изградба на велосипедски патеки
јануари 23, 2024
Еколошка сообраќајна мобилност
јануари 23, 2024
Зачестени контроли и вонредни технички прегледи на возилата учесници во сообраќајот
јануари 23, 2024
Оптимизирано управување со сообраќајот во центарот на градот
јануари 23, 2024
Подигање на јавната свест за придобивките од намалувањето на загадувањето на воздухот и влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
јануари 18, 2024
Замена системите за греење кои користат фосилни горива како енергенс во објектите на образовните институции, комерцијалните и административните објекти
јануари 18, 2024
Замена на системите за греење на јавните објекти кои користат фосилни горива со системи кои користат обновливи извори на енергија
декември 18, 2023
Зголемување на енергетската ефикасност на резиденцијалните и комерцијалните објекти и јавните згради
декември 10, 2023
Изготвување на Програма за енергетска ефикасност и промоција на енергетската ефикасност
декември 10, 2023
Препораки за правилно користење на печките на дрва и редовно чистење на оџаците во индивидуалните стамбени објекти
декември 10, 2023
Субвенционирање на домаќинствата за набавка и поставување на сончеви колектори или геотермални пумпи во домаќинствата
декември 10, 2023
Замена на старите системи за греење на домаќинствата кои користат фосилни горива со високо ефикасни печки на пелети
декември 10, 2023
Поттикнување на компаниите да воведуваат системи за ефикасно користење на енергијата
декември 4, 2023
Редовни и зајакнати контроли на инсталациите со А и Б еколошки дозволи и субјектите со одобрен елаборат за заштита на животната средина