Мерки / Акциски план / Град Скопје
септември 22, 2022
Поддршка за развој на инвестициски проекти за чист воздух
септември 22, 2022
Едукација и информирање
септември 22, 2022
Подобрување на процедурите и услугите на општините и Град Скопје
септември 22, 2022
Подобрување на локалната регулатива за чист воздух
септември 22, 2022
Одржлив сообраќај во урбаните области
септември 22, 2022
Субвенции за ранливи категории граѓани
септември 22, 2022
0 јавни објекти што користат нафта за греење
септември 22, 2022
Денови без автомобил
септември 22, 2022
Промоција на добри практики за чист воздух
септември 22, 2022
Зима без пожари – минимизирање на пожари од загревање
септември 22, 2022
Вонредни контроли на инсталациите со А и Б ИСКЗ дозволи
септември 22, 2022
“Градска” мониторинг мрежа за чист воздух
септември 21, 2022
Зони со ниски емисии и проширување на пешачките зони и велосипедските и мрежи
септември 21, 2022
Зелени паркинзи
септември 21, 2022
Организирање на “зелени” настани/манифестации
септември 21, 2022
Поддршка за користење возила со ниски или нула емисии
септември 21, 2022
Лето без пожари – превенција на пожари и палење огнови на отворено
септември 21, 2022
Чисти оџаци за чист воздух – воспоставување на програма за обука на оџачари и за субвенции за чистење на оџаци
септември 13, 2022
Редовна контрола на прашината на градилишта и локациите каде се врши градење/уривање на објекти и примена за мерки за нејзино намалување
септември 13, 2022
Градиме без прашина – воспоставување на јавна платформа на градежни локации во Скопскиот регион
септември 13, 2022
Заедно до чиста индустрија
септември 13, 2022
Еден милион дрвја за Скопје – урбани шуми
септември 13, 2022
Субвенции за домаќинства за замена на стари и неефикасни грејни тела со фотoволтаици и топлотни пумпи (и соларни колектори за топла вода)
септември 12, 2022
Систем за бесплатно собирање на земјоделски/градинарски органски отпад и негово компостирање